Wij willen een levende en actieve kerk zijn. Een kerk naar Gods hart waar mensen naar elkaar omzien. Jezus Christus is daarbij ons grote voorbeeld en de bijbel het uitgangspunt. Onze gemeente is geen ‘traditionele’ kerk. Hiermee bedoelen we dat we wél hechten aan de bijbelse boodschap, maar minder aan kerkelijke tradities die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Natuurlijk kennen ook wij bepaalde gebruiken die gebaseerd zijn op de bijbel. We lichten ze kort toe:

Doop

Regelmatig vinden in de Levend Evangelie Gemeente doopdiensten plaats. Wij dopen mensen door onderdompeling op basis van hun persoonlijke keuze en getuigenis. Wij volgen hierin Handelingen 2:38 en 8:35-38, waarin eerst de bekering plaatsvindt en vervolgens de doop.

Opdragen van (pasgeboren) kinderen

In de bijbel lezen we dat ouders hun kinderen naar Jezus brachten en dat Jezus hen de handen oplegde en hen zegende (o.a. Matteüs 19:13-15). Ook in de Levend Evangelie Gemeente dragen wij (pasgeboren) kinderen op, door hen de handen op te leggen en hen in de naam van Jezus te zegenen.

Avondmaal

Wij vieren regelmatig (meestal op de eerste zondag van de maand) tijdens de zondagsdienst gezamenlijk het avondmaal. De avondmaalsviering is ingesteld door Jezus zelf en bedoeld ter herinnering aan Zijn offer voor de mensheid (zie o.a. 1 Korintiërs 11:24) en aan het eeuwige Leven dat wij ontvangen in Hem (zie o.a. Johannes 6:56-57). Je hoeft geen lid te zijn van deze kerk om deel te mogen nemen aan het avondmaal; je moet wél kunnen beamen dat Jezus’ offer voor jou persoonlijk van betekenis is.